eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Metro Praha

Veškeré spotřebiče metra jsou závislé na dodávce elektrické energie, která je dodávána z rozvoden 110/22 kV. Metro je největším spotřebitelem elektrické energie na území Prahy s celkovou spotřebou přibližně 200 000 MWh a dosahovaným čtvrthodinovým maximem cca 50 MW. Pro zajištění spolehlivé distribuce tohoto příkonu elektrickým spotřebičům je v tomto smyslu projekčně navržena a realizována distribuční síť, která svým rozvodem zajišťuje dodávku elektrické energie do jednotlivých stanic pražského metra. Napájení z rozvoden je provedeno přívodním kabelovým vedením 22 kV do vstupních elektrických stanic metra.

Elektrická vedení vysokého napětí
Přívodní kabelová vedení 22 kV jsou zdvojena, provedena třemi jednožilovými nebo trojžilovými kabely o průřezu 240 mm2. Kabelová vedení jsou uložena většinou ve volném terénu (výkopu). Nejvyšší výkonová přenosová schopnost jednoho kabelového přívodu 22 kV je 16 MW.

Rozvodny
Důležitým článkem pro zásobování metra elektrickou energií jsou rozvodny. Zřizují se v každé stanici metra buď jako distribuční transformovny (DT) nebo jako společný objekt měnírny a distribuční transformovny (MDT). Distribuční transformovny zabezpečují dodávku elektrické energie pro veškeré spotřebiče, instalované v prostorách metra. Jedná se především o pohyblivé schody a výtahy, čerpací stanice, vzduchotechnická zařízení, osvětlení stanic a tunelů, informační systém, sdělovací a zabezpečovací zařízení a obchodní vybavenost. Měnírny a distribuční transformovny zajišťují energii pro spotřebiče stejně jako samostatné distribuční transformovny a navíc zajišťují trakční energii pro vozy metra.
Společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o. dodala do pražského metra rozváděče vysokého napětí typu GE. Rozváděče typu GE jsou modulární, plynem SF6 izolované. Tento plyn se vyznačuje vysokou elektrickou pevností a umožňuje konstrukci zapouzdřených bezúdržbových zařízení velmi malých rozměrů. Vysoká provozní spolehlivost zařízení téměř vylučuje vnitřní poruchy (jsou zde potlačeny vnější vlivy – jako jsou vlhkost vodivý prach apod.) a proto je lze instalovat i do prostředí v extrémních podmínkách. Rozváděčová pole typu GE umožňují instalaci kabelového pole, pole podélné spojky přípojnic, pole měření a pole transformátorového vývodu. Propojovací systém rozváděče umožňuje širokou variabilitu uspořádání jednotlivých polí.
Společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o. a její zaměstnanci jsou schopni nabídnout a realizovat velmi náročné úkoly díky technické vyspělosti výrobků a vysoké odbornosti personálu při realizaci projektů.

Česká republika